3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Communicatie

Parro app
Via berichten en foto’s wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten die we hebben gedaan. Inschrijven voor 10 – minuten gesprekken en opgeven voor hulp bij excursies e.d. gaat ook via deze weg. Doorgeven van afwezigheid bij ziekte en dokters- tandarts afspraken worden ook via deze app gedaan.

Mail
Via de mail wordt u, wat betreft andere zaken, op de hoogte gehouden.

Nieuwsbrief
5x per jaar komt er een Nieuwsbrief uit. Deze wordt op de website gepubliceerd.

Informatieavond
In de tweede week van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de informatie avond. Op deze avond wordt u door de groepsleerkracht bijgepraat over de leerstof en de doelen van het betreffende schooljaar. Tevens kunt u kennismaken met de andere ouders van de groep en de leerkracht. Praktische en organisatorische mededelingen ontvangt u vooraf per mail.

Startgesprek
In september houden we startgesprekken met u en uw kind. Deze gesprekken dienen als kennismaking tussen leerling, u als ouder en de leerkracht. Wij hopen op deze manier een beter beeld te krijgen van het kind, doordat u als ouder ( specialist als het gaat om uw kind ) veel kunt vertellen over de eigenschappen en bijzondere aspecten van uw kind. Het kind kan vertellen over zijn verwachtingen van het leerjaar, wensen, doelen en leuke anekdotes. In de eerste schoolweek ontvangt u via de Parro App een uitnodiging om uw gesprek te plannen. Dit gesprek is verplicht voor alle leerlingen. Het kind dient hier uiteraard ook bij aanwezig te zijn.

Huisbezoeken
Bij nieuwe leerlingen ( groep 1 ) wordt vier tot zes weken voor hun komst een huisbezoek afgelegd. Vanaf groep 3 komt de leerkracht 1x per 2 jaar op huisbezoek. Deze huisbezoeken duren een half uur. Het doel is om het kind beter te leren kennen. Het kind te zien in zijn natuurlijke leefomgeving. De persoonlijke band versterken, met ouders èn kind.

Het 1e gedeelte van het huisbezoek is altijd met het kind erbij. Het 2e gedeelte is een keuze van ouders en / of leerkracht of het kind erbij blijft of niet.

Rapporten
Groep 1 t/m 7
In februari ontvangt u het eerste rapport en in die maand wordt u ook uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Hierin zullen o.a. de Cito-resultaten met u besproken worden. Het tweede rapport ontvangt u ongeveer twee weken voor het einde van het schooljaar. U wordt dan ook weer uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek.

Groep 8
In de maanden november / december komt de groepsleerkracht op huisbezoek. Tijdens dit gesprek zal het advies aangaande het voortgezet onderwijs besproken worden. Ook ontvangt u 2x per jaar een rapport. In februari zult u uitgenodigd worden voor een 10 minuten gesprek. In principe is er voor de ouders van groep 8 vaak geen reden tot een gesprek naar aanleiding van de eind Cito of het laatste rapport. Tijdens de afscheidsavond krijgt uw kind een getuigschrift mee.

Gesprek met de leerkracht
Tussendoor kunnen wij u om een gesprek vragen en u kunt ons altijd om een gesprek vragen. U kunt de groepsleerkracht na schooltijd aanspreken of een mailtje sturen. De mailadressen ziet u door op de foto’s van de leerkrachten ( link naar team ) te klikken.

Medezeggenschapsraad ( MR )
Medezeggenschapsraad (MR) Er zitten namens u 3 ouders in de medezeggenschapsraad (MR). Wat de MR doet leest u hier