3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

MR en GMR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. De 3 ouders en 3 leerkrachten die daarin zitting hebben, komen 6 keer per jaar bijeen. De directeur woont als adviserend lid de MR-vergaderingen bij. De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Wanneer een lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders of het team (afhankelijk van de aard van de vacature) een nieuw lid. Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Huchtscholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR. Vragen of opmerkingen? Stuur een mailbericht naar de MR (mr3e@vanderhucht.nl).

Huidige leden MR

Jeen van Arkel (oudergeleding)
Daphne Schillemans (oudergeleding)
Margret de Rooij-Hagen (oudergeleding, tevens GMR-lid)
Ilonka Slis (GMR-lid)
Wietse Kramer (personeelsgeleding)
Geertrui Meinema (personeelsgeleding)
Sandra Frederiks (personeelsgeleding

Notulen & verslagen

2022-2023

notulen MR vergadering 28 november 2022

Notulen MR vergadering 27 september 2022 def

2021-2022
Jaarverslag MR 3e Van der Huchtschool 2021-2022
Notulen vergadering 5 van 20 juni 2022 def
Notulen vergadering 4 van 4 april 2022
Notulen vergadering 3 van 7 februari 2022
Notulen vergadering 2 van 8 november 2021
Notulen vergadering 1 van 4 oktober 2021