3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben

Door onze unieke zorgstructuur profiteren àlle leerlingen. Op het moment dat kinderen naar een ondersteuningsgroep buiten de groep gaan kan de groepsleerkracht zich concentreren op de andere kinderen. De groepsgrootte wordt op deze manier soms wel teruggebracht met 30 % ( i.p.v. 30 leerlingen heeft de groepsleerkracht er nog 20 ) 

Op onze school proberen wij ondersteuning op maat te bieden. We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen.

De meeste kinderen bij ons op school ontwikkelen zich prima met het reguliere onderwijsaanbod. Daarnaast zijn er ook kinderen die voor korte of langere tijd een aangepast programma nodig hebben: dit zijn kinderen die in hun ontwikkeling belemmerd worden of kinderen die meer aankunnen.

Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen intensief: via observaties, via analyse van het werk, de methodegebonden toetsen en door het voeren van gesprekken met de kinderen en de ouders. Daarnaast gebruiken wij de methode-onafhankelijke toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem.

Aan de hand van al deze gegevens wordt bepaald welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en hoe de zorg het beste afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften.

Doel en inhoud

Om een goed overzicht te krijgen van de extra ondersteuning die er in een groep nodig is, maakt elke groepsleerkracht twee keer per jaar een groepsplan. In dit plan staat precies aangegeven welke kinderen extra ondersteuning krijgen, de doelen en de inhoud van deze zorg, het tijdstip waarop de extra ondersteuning wordt gegeven en hoe en wanneer het geëvalueerd wordt.

Extra zorg op het gebied van lezen, rekenen en executieve functies ( groep 3 en 4 )

In groep 3 en 4 wordt er 4 dagen in de week extra ingezet op het leesonderwijs, executieve functies en het rekenonderwijs. In kleine groepjes wordt hier, buiten de groep, aan gewerkt onder leiding van een ervaren leerkracht.

Extra zorg op het gebied van rekenen ( groep 5 en 6) en / of taal ( groep 5 t/m 8 ) 

Leerlingen waarvan is gebleken dat tijdens de lessen in de klas niet voldoende tegemoet kon worden gekomen aan hun onderwijsbehoeften, worden 4 dagen per week buiten de groep ondersteund op het gebied van rekenen en / of taal ( 2 uur per dag ) 

In deze ondersteuningsgroep worden extra aanpassingen verricht om de lessen in hogere mate af te stemmen op deze leerlingen. Te denken valt o.a. een aanpassing in leerdoelen en leerlijnen, zowel qua aantal doelen ( minder ), moeilijkheidsgraad als de snelheid waarin doelen per domein elkaar opvolgen. 

Extra zorg op het gebied van rekenen ( groep 7 en 8)

In tegenstelling tot groep 5 en 6 werken we in groep 7 en 8 niet met vaste leerlingen die ondersteuning krijgen. Per doel wordt er gekeken welke leerlingen uitvallen. Deze leerlingen krijgen buiten de groep verlengde instructie. Aangezien zij extra oefenstof nodig hebben om zich de stof eigen te maken, krijgen deze leerlingen ook huiswerk mee. Net zolang tot het doel beheerst wordt. 

Veel individuele uitleg en monitoring van de leerkracht zijn sleutelwoorden. 

Extra zorg voor kinderen op een bepaald vakgebied

Door de week heen helpen we individuele leerlingen of kleine groepjes buiten hun groep op allerlei vakgebieden. Zorg voor kinderen die extra instructie nodig hebben, maar ook zorg voor leerlingen die op een vakgebied uitdaging nodig hebben.

 

Extra zorg op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling

Een aantal momenten per week wordt er in individuele ( of in kleine groepjes ) ondersteuning op maat gegeven. Deze hulp richt zich op kinderen met ASS problematiek ( al dan niet met diagnose ), kinderen met speciale sociaal emotionele problemen en kinderen waarbij de Executieve Functies meer of specialistischer aandacht behoeven dan in de groep geboden kan worden. Door middel van de methode Teken je Gesprek wordt een situatie inzichtelijk gemaakt voor de leerling. ‘Wat gebeurde er, wat dacht je toen en wat voelde je.’ Vanuit die startpositie wordt gekeken waar je verandering in zou willen en hoe je dit kunt bereiken. 

Wilt u meer weten over welke vormen van extra ondersteuning we bieden? klik hier >