3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Pedagogische uitgangspunten

Op onze school heerst een veilige en geborgen sfeer waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Er wordt gewerkt in een sfeer waarbij men elkaar respecteert en helpt. Dit sluit direct aan op de missie en de visie van de Van der Huchtscholen.
De structuur en ordelijkheid bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaar helpen en ondersteunen. Wij schenken veel aandacht aan de omgang met elkaar. Om dit bij kinderen te ontwikkelen maken wij gebruik van daarvoor speciaal ontwikkelde materialen. Zo wordt door ons gebruik gemaakt van Soemo kaarten waarin onderwerpen aan de orde komen die de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert. Het werken met coöperatief onderwijs doet ook actief appel op de SEO ontwikkeling. Klas- en teambouwers worden wekelijks ingezet en ook de bij andere vakken ingezette coöperatieve werkvormen bevorderen de omgang en het respect voor elkaar en voor elkaars kunnen.
Om de kinderen door de hele school elkaar te laten kennen gebruiken we de zgn. verticale activiteiten. Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 worden dan gemengd.

Natuurlijk zijn er daar waar veel mensen bij elkaar zijn, wel eens conflicten. Deze proberen we door onze manier van werken zoveel mogelijk te voorkomen en te verhelpen. Per 1 augustus 2006 is het zgn. omgangsprotocol in werking getreden. In dit protocol, dat door kinderen is opgesteld i.s.m. Eduniek, wordt aangegeven hoe moet worden gehandeld als er bij ons op school sprake is van pestgedrag
Overal waar mensen samenleven en samenwerken gelden regels en worden afspraken gemaakt om de samenleving/samenwerking goed te laten verlopen. De school vormt daarop geen uitzondering.
In de school en in de groepen gelden regels en afspraken, die bij voorkeur in samenspraak met de kinderen worden opgesteld. Jaarlijks worden de afspraken in de klassen besproken en waar nodig bijgesteld.
Complimenteren en corrigeren van leerlingen is een onderdeel waar leerkrachten bewust mee bezig zijn. Het corrigeren van leerlingen heeft altijd tot doel om ze te leren om gedrag bij te stellen. Complimenteren maakt dat kinderen zich competent voelen bij het uitvoeren van een taak.

Wanneer zich problemen voordoen, wordt in overleg met de ouders en leerlingen gezocht naar oplossingen en waar nodig vastgelegd.
De school en zijn medewerkers moeten toegankelijk en laagdrempelig zijn voor leerlingen en ouders. In alle groepen beginnen we de dag met een inloop. Kinderen en ouders kunnen vanaf 8.15 uur de klassen in en iets met hun kinderen gaan doen of hun werk bekijken. De algemene houding op onze school is open, we groeten en spreken mensen aan. Verder blijkt dit o.a. uit de mogelijkheid van ouders om lessen bij te wonen, open deuren van de klaslokalen en huisbezoeken.
Uitgangspunt van alle bovengenoemde zaken is dat er zorg en aandacht is voor een open en respectvolle manier van omgang tussen alle bij de school betrokken personen.
Het doel is dat leerlingen dit ook doorvertalen naar situaties buiten de school nu en in de toekomst.

Een van de zaken waarbij o.a. het pedagogisch concept tot uitdrukking komt is het onderdeel burgerschapsvorming. Dit onderdeel voegen we hierbij aan het schoolplan toe.

Burgerschapsvorming

In de wet wordt gesproken over actief burgerschap en sociale integratie. Daarmee wordt bedoeld dat onze kinderen voorbereid moeten worden op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Hiervoor moeten ze het een en ander weten van de samenleving. Wat we onder democratie verstaan bijvoorbeeld. Ze moeten ook van alles kunnen: een discussie voeren en onderlinge problemen zonder geweld op lossen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat kinderen zich in willen zetten voor de wereld om hen heen. Iets willen doen voor een klasgenootje, de leerkracht of de school. Wie zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving, zal er ook goed mee omgaan.

Burgerschapsvorming is oefenen in burgerschap. Burgerschap leer je het beste in de praktijk, door op te treden als een actieve, jonge burger. Zo ervaar je hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe je maatschappelijke ontwikkelingen kunt beïnvloeden. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Waarom hoort burgerschapsvorming in het onderwijs thuis? In de eerste plaats omdat de school een samenleving in het klein is. In de klas, op het schoolplein, in de kantine, wordt hij geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving.
Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, geweld, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking en inspraak. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Hij leert respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Hij wordt zich bewust van zijn sociale plichten en rechten. Steeds vaker kan hij meedenken en -beslissen over afspraken die zijn eigen leerproces of het onderwijs in de klas school beïnvloeden.

Hoe wij dit vorm geven.

We laten kinderen actief meedenken over afspraken op school en in de groep.
Een voorbeeld hiervan zijn de klassenregels en het i.s.m. de leerlingen opgestelde omgangsprotocol.

In de Soemo kaarten komen onderwerpen aan bod die laten zien hoe je in de maatschappij staat.
Groepsvorming komt bij coöperatieve werkvormen zoals klas- en teambouwers aan bod.

In de taalmethode zitten onderdelen die kinderen leren om argumenten te herkennen en gebruiken.

In de geschiedenis en aardrijkskunde komen onderwerpen voor en worden gesprekken gevoerd over wat democratie is en hoe dat in Nederland wordt vormgegeven.
Aandacht wordt besteed aan verkiezingen, prinsjesdag en politieke activiteiten daar waar koppeling aan methoden mogelijk is.
Onze school doet mee aan de Soester kinderdag waarbij een onderdeel is het vormen van een kindergemeenteraad.

Om kinderen te laten zien dat je je ook daadwerkelijk kunt inzetten voor anderen in de wereld doen wij mee aan actie kinderpostzegels, zwemmen voor water en collecteren leerlingen voor een goed doel tijdens de podia en musicals. (momenteel clinic clowns)

Om de sociale integratie vorm te geven brengen we kinderen in contact met mensen met een handicap. Groep 8 gaat jaarlijks op bezoek bij gehandicapte mensen om samen activiteiten te ondernemen en of te verzorgen. Deze mensen komen ook bij ons op school op bezoek om de musical bij te wonen.

In het pedagogisch concept staat beschreven hoe de school kijkt naar kinderen en hoe de school hieraan vorm geeft.

Als school vinden we dat het onderdeel burgerschapsvorming als onderdeel verweven moet zijn met verschillende vak- en vormingsgebieden.

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor deze integratie.
Dit onderwerp zal jaarlijks tijdens de daartoe geëigende vergaderingen (BV en TV) aan de orde komen.